Evènement

Assemblée Générale

Date de création
-
Catégorie
Veräinsbau, Tuntange
Organisateur
Theaterfrënn Téinten
Téléphone

Ordre du jour:

  •  Begréissung vum President
  •  Bilan iwwer ons Aktivitéiten 2019/2020
  •  Aktivitéiten 2020/2021
  •  Keesebericht
  •  Rapport vun de Keesereviseuren
  •  Erneierung vun de Mandater vun de Keesereviseuren
  •  Neiwiel vum Comité
  •  Memberskaarten 2020
  •  Verschiddenes

Austrieden an erëm wielbar Comitésmemberen: 

BRITZ Sandra, ESPEN Pierre, NICOLAY Philippe, VOSMAN Luca, VOSMAN-KIEFER Diane

Austriedend an nët erëmwielbar Comitésmemberen: 

BANCK Claire, KONSBRUCK Marie, RUEF Seth

Kandidaten fir de Comité déi sech gemellt hunn: 

BACH Conny, DELFINO Chiara, MORTH Sandra, NOESEN Jean-Paul


D'Theaterfrënn Téinten sichen nach motivéiert an engagéiert Comitésmemberen. Wee Loscht huet dem Comité bäizetrieden, soll sech iwwer E-Mail​  oder um GSM: 621 293 467 mellen. Merci am viraus.


No der Versammlung invitéiere mir Iech häerzlech op ee Patt an eng kléng Agappe

bei enger Fotoshow vum Theater 2020