Evènement

Assemblée Générale

Date de création
-
Catégorie
Veräinsbau, Tuntange
Organisateur
Theaterfrënn Téinten
Téléphone

Ordre du jour:

* Begréissung vum President

* Bilan iwwer ons Aktivitéiten 2018/2019

* Aktivitéiten 2019/2020

* Keesebericht

* Rapport vun de Keesereviseuren

* Erneierung vun de Mandater vun de Keesereviseuren

* Neiwiel vum Comité

* Memberskaarten 2019

* Modifikatioun vun de Statuten

  o Modifikatioun : Chapitre Ier – Dénomination, siège, objet, durée

  o Modifikatioun : Chapitre II – Des Membres

  o Modifikatioun : Chapitre IV – Du Comité

  o Modifikatioun : Chapitre VI – De la cotisation

  o Zousätzlecht Kapitel : Chapitre VIII – Protection des données et RGPD

 Verschiddenes

 

Invitation